หน่วยงานภายใน

หน่วยงานอื่น

กฎหมาย ระเบียบ

ตรวจคะแนนสอบอัยการผู้ช่วย

เครื่องหมายแสดงสังกัด

หนังสือเวียน

ประเมินข้าราชการอัยการ

www.cmiss.ago.go.th
PDF พิมพ์ อีเมล


รดน้ำดำหัว

วันสงกรานต์ 2557

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

Winkกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก)new

Winkประกาศรายชื่อผู้ทดสอบความรู้ได้ ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2556 (สนามเล็กพิเศษ)new

Winkประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก)new

Winkว 22 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

Wink คำสั่งที่ 501/2557 เรื่อง ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ

Winkหนังสือแจ้งคำสั่งที่ 393/2557

Winkคำสั่งที่ 393/2557 ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ ปฏิบัติราชการ รักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง

Winkรายชื่อข้าราชการอัยการและอัยการอาวุโสที่แสดงความประสงค์ไม่เบิกค่าเดินทางหากได้ย้ายตามความประสงค์ในเดือนเมษายน 2557

Wink เรียน ข้าราชการอัยการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการที่จะได้ย้าย 1 เม.ย 57

Winkเรียน ข้าราชการอัยการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ

Laughingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย พ.ศ. 2556(สนามเล็กพิเศษ)

Winkผลประชุม ก.อ. ครั้งที่ 3/2557 การพิจรณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้าย

Winkผลการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย 20 กุมภาพันธ์ 2557

Winkคำสั่ง 112/2557 ให้ข้าราชการอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

Winkคำสั่ง 111/2557 ให้ข้าราชการอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

Winkผลประชุม ก.อ. ครั้งที่ 2/2557 การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งโยกย้าย

Winkพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 77 ราย

Winkผลการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย

Winkคำสั่ง 83/2557 ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ

Winkคำสั่ง 80/2557 ให้ข้าราชการอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ

Winkคำสั่ง 79/2557 ให้ข้าราชการอัยการช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ

Winkพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 123 ราย

Winkพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 127 ราย

Laughing แนวทางการจัดทำบัญชีโยกย้ายข้าราชการอัยการ

Wink ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบความรู้ฯ เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการอัยการของผู้สอบข้อเขียนผ่านในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2556

Laughingประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ.2556

Winkประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยโดยการทดสอบความรู้ พ.ศ. 2557 (สนามเล็ก)

Wink กำหนดรับสมัครบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 49 และมาตรา 51 วรรคหนึ่ง(2)(ก)(ข)(ค)(ง) และ (จ)ประกอบมาตร 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยโดยการทดสอบความรู้ พ.ศ. 2557

Winkแนวทางการจัดทำบัญชีโยกย้ายข้าราชการอัยการในสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัด

Winkแจ้งข้อมูลได้รับแบบคำขอโยกย้ายข้าราชการอัยการ

Winkคำสั่ง 2319/2556 ให้ข้าราชการอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

Winkแบบสอบถามข้อมูลเพื่อพิจารณาประกอบการจัดอัตราำกำลังข้าราชการอัยการอาวุโส

Winkแต่งตั้งข้าราชการอัยการ (แจ้งพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จำนวน 57 ราย)

Winkคำสั่ง 2081/2556 ให้ข้าราชการอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

Winkประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการทุจริตในการทดสอบความรู้

Winkคำสั่ง 2043/2556 เรื่องให้ข้าราชการอัยการรับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

Winkคำสั่ง 2195/2556 เปิดทำการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค ในสำนักงานอัยการภาค 1-8

Winkคำสัง 2194/2556 เปิดทำการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 ภาค ในสำนักงานคดีศาลสูงภาค 1-9

Winkรายชื่อข้าราชการอัยการที่ขอไม่เบิกค่าเดินทางหากได้ย้ายตามความประสงค์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2556

Wink การประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ รอบที่ 2/2556 สำหรับผู้ที่ได้โยกย้าย

Winkข้าราชการอัยการยื่นแบบจำนงค์ขอโยกย้ายปี 2557

Winkโปรดเกล้าฯ รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ และอัยการอาวุโส

Winkผลประชุม ก.อ ครั้งที่ 10/2556

Winkคำสั่ง 1876/2556 ให้พนักงานอัยการรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่ง

Winkคำสั่ง 1874/2556 กำหนดอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาอัยการสูงสุด และที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด

Winkมติประชุม ก.อ ครั้งที่ 9/2556

Winkแจ้งคำสั่ง 1857/2556 ช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ

Winkหนังสือแจ้งคำสั่ง 1859/2556 ช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ

Winkหนังสือแจ้งคำสั่ง 1858/2556 ช่วยราชการ ปฏิบัตราชการ และรักษาการในตำแหน่ง

Winkคำสั่ง 1860/2556 คำสั่งช่วยราชการ และปฏิบัติราช การ

Winkคำสั่ง 1859/2556 คำสั่งช่วยราชการ และปฏิบัติร าชก าร

Winkคำสั่ง 1858/2556 คำสั่งช่วยราชการ และปฏิบัติราชกา

Winkคำสั่ง 1857/2556 คำสั่งช่วยราชการและปฏิบัติราชการ

Undecidedคำสั่ง 1823/2556 ให้พนักงานอัยการช่วยราชการ และปฏิบั ติราชการ

Winkคำสั่ง 1822/2556 ให้พนักงานอัยการรักษาราชการแทน แ ละรักษาการในตำแหน่ง

Winkคำสั่ง 1821/2556 ให้พนักงานอัยการช่วยราชการปฏิบัติราชการ

Winkกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอั

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม PDF พิมพ์ อีเมล

Smileแบบฟอร์มขอปลดล็อคการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ

Smileแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลปริมาณคดี

Smileแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ (ไฟล์ word)

Smileคู่มือ Competency ข้าราชการอัยการ

Smileคู่มือผู้บริหาร ระบบประเมินผลปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ (ผู้บริหารประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา)

Smileคู่มือผู้บริหาร ระบบประเมินผลปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ

Smileคู่มืออัยการผู้ปฏิบัติ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ

Smileคู่มืออัยการผู้ปฏิบัติ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ (ต่อ)

Smileคู่มือธุรการ ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการอัยการ

Smileหนังสือผ่านสิทธิ ธนาคารต่างๆ

Smile แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน

Smile หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพสอบอัยการ

Smile แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ

Smile แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการอัยการ

Smile แบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโยกย้าย (ไฟล์ Word)

Smile แบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาโยกย้าย (ไฟล์ pdf.)

Smile เอกสารสำหรับรายงานตัวและขอโอน


 

ค้นหา

วินัยและร้องเรียน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

แผนที่

สำรวจความพึงพอใจ

สำรวจความพึงพอใจ
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter

รวมภาพ สกอ.

No imagesขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Looseleaf WP Theme  Valid XHTML and CSS.